VÅR UTVECKLING

Med expertisen som bas

Vår historia är en om flera bolag som grundats, vuxit och sedan gått samman. Här är några milstolpar med utvecklingen genom åren.

1956

Företaget TH Konsult grundas, då under namnet Thalen och Hällerstam Ingenjörsfirma.

1986

KE gruppen AB startas i Stockholm. Grundarna var sex ingenjörer, som under en längre tid arbetat tillsammans på Arne Johnson Ingenjörsbyrå AB i Stockholm. De hade erfarenhet av olika typer av husbyggnationer samt goda beställarkontakter och därtill god framförhållning avseende datakunskaper och CAD-användning. Företaget har sedan starten konstruerat ett stort antal byggnader i Sverige, företrädesvis i Stockholm. År 2013 blir KE gruppen AB ett dotterbolag till Geosigma Holding AB (dåvarande KOLW AB).

1991

Geosigma AB grundas i Uppsala som en avknoppning från SGAB (Sveriges Geologiska AB). Ca 25 personer bildade bolaget och gick in som delägare. Grundstenen i bolaget var expertis inom hydrogeologi. Den huvudsakliga kunden var Svensk Kärnbränslehantering. Inledningsvis fokuserades verksamheten inom grundvattenprospektering, spårämnesteknik och miljöutredningar. Baserat på Geosigmas kärnkompetenser inom mark, berg och vatten har bolaget utvecklats mot nya marknader och kundsegment. Redan vid starten satsade man på att bygga upp en innovativ verkstad, som än idag är specialiserade på att utveckla nya mätsystem inom mark, berg och vatten i symbios med konsultverksamheten. År 2009 blir Geosigma AB ett dotterbolag till Geosigma Holding AB.

2009

Lars Wiklund, Wigon Thuresson och Kurt O Eriksson grundar KOLW AB (sedermera Geosigma Holding AB). Geosigma AB förvärvas.

2010

Geosigma Holding AB grundar dotterbolaget Geoquipment AB som utvecklar ett nytt instrument för icke förstörande provning av ingjutningens kvalitet längs helingjutna bergförstärkningsbultar, Rock Bolt Tester.

2011

Geosigma Holding AB grundar dotterbolaget Agima Management AB..

2013

Geosigma Holding AB grundar dotterbolaget Geosigma Projektledning AB. Kärnan i bolaget är expertis inom projekt- och projekteringsledning inom husbyggnad med tyngdpunkt på om- och nybyggnationer inom kontor och handel såväl som industri och vårdbyggnad.

Geosigma Holding AB förvärvar KE gruppen AB.

2016

Geosigma Holding AB beslutar om en ny tillväxtstrategi för koncernen som bland annat innebär att dotterbolagen i högre grad ska fokusera på kommersiella synergier. Som en följd av den nya strategin säljs dotterbolaget Agima Management AB. KE gruppen etablerar ett nytt tjänsteområde för anläggningskonstruktion.

2017

Geosigma Holding AB förvärvar TH Konsult AB. Geosigma Projektledning AB lämnar koncernen och byter namn. Ett nytt kompetensområde för mark, gata och VA etableras.

Våra ägare

Geosigma Holding AB har följande dotterbolag: Geosigma AB, Geoquipment AB, KE gruppen AB och TH Konsult AB.

Huvudägare i Geosigma Holding AB är familjen Kurt O Eriksson genom bolag, familjen Wigon Thuresson genom bolag samt av Lars Wiklund genom bolag.

Kurt O Eriksson har 30-årig erfarenhet från det tekniska konsultområdet och var tidigare medlem av SWECO:s koncernledning. Wigon Thuresson är tidigare VD och koncernchef vid SWECO. Lars Wiklund är entreprenör med strategisk och finansiell inriktning med erfarenhet från att ha varit med och startat ett 30-tal bolag.

Våra styrelse

Styrelsen i Geosigma Holding AB består idag av Lars Wiklund, Peter Eveby, Simon Thuresson och Wigon Thuresson.

Våra storlek

Räkenskapsåret 2017 omsatte de operativa bolagen Geosigma AB, KE gruppen AB och TH Konsult AB tillsammans ca 135 mkr och nådde tillsammans ett rörelseresultat om ca 15 mkr

I december 2018 hade koncernen 124 anställda varav 60% män.

Certifiering

Dotterbolaget Geosigma AB har ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.